Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN EUROPEAN ASSOCIATION FOR THE TRADE IN JUTE AND RELATED PRODUCTS (EUROPESE VERENIGING VOOR DE HANDEL IN JUTE EN AANVERWANTE PRODUCTEN (“EUROJUTE”)

1. UITLEG

1.1 In deze voorwaarden betekent:
“de koper”: de koper van de goederen;
“de verkoper”: TradeMax;
“de overeenkomst”: de overeenkomst inzake de koop en verkoop van de goederen;
“de goederen”: de goederen (met inbegrip van enig gedeelte daarvan ) waarvan de verkoper overeengekomen is om deze in overeenstemming met deze voorwaarden aan de koper te leveren en die de koper verklaart te zullen betalen.

1.2 De in deze voorwaarden gebruikte opschriften dienen uitsluitend voor het gemak en hebben geen
invloed op de uitleg daarvan.

2. ALGEMENE BEPALINGEN

2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle door de verkoper gesloten overeenkomsten en zijn
van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en/of werkzaamheden.

2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing in plaats van en prevaleren boven elke bepaling of voorwaarde – ongeacht of deze in strijd of onverenigbaar is met deze voorwaarden – die opgenomen is of waarnaar verwezen wordt in de door de koper overgelegde documentatie of in correspondentie of elders, of die een handelsgebruik, handelspraktijk of manier van zakendoen met zich meebrengt, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn uitgesloten of hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken door een directeur of andere bevoegde vertegenwoordiger van de verkoper en alle beoogde bepalingen van het land van herkomst worden hierbij uitgesloten of nietig verklaard.

2.3 De aanvaarding door de koper van de levering van de goederen wordt, zonder afbreuk te doen aan enigerlei wijze waarop de aanvaarding van deze voorwaarden kan blijken, geacht een onvoorwaardelijke aanvaarding van deze voorwaarden te vormen.

2.4 Een overeenkomst tussen de verkoper en de koper – al dan niet via tussenpersonen van de verkoper gesloten – bindt de verkoper slechts nadat de verkoper de overeenkomst schriftelijk aan de koper heeft bevestigd.

3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

3.1 Een aanbieding, offerte of prijsopgave bindt de verkoper niet en wordt slechts beschouwd als een uitnodiging aan de koper om een order te plaatsen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel verklaard is.

3.2 De werknemers en vertegenwoordigers van de verkoper zijn niet bevoegd om verklaringen inzake de goederen af te leggen, tenzij schriftelijk door de verkoper bevestigd.

3.3 De koper kan een door de verkoper aanvaarde order niet annuleren, behalve met de schriftelijke toestemming van de verkoper en op voorwaarde dat de koper de verkoper volledig schadeloos stelt voor alle verliezen, schade en kosten die de verkoper als gevolg van de annulering lijdt of maakt.

4. PRIJZEN

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de overeenkomst luiden alle prijzen van de verkoper luiden in euro en zijn exclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de verpakkingskosten, verzendkosten, invoer- en uitvoerrechten en accijnzen alsmede alle andere heffingen of belastingen die inzake de goederen en hun transport worden opgelegd of geheven voor rekening van de koper.

4.2 Nadat de overeenkomst is bevestigd of een niet-vrijblijvend aanbod is gedaan, blijft de verkoper gerechtigd de kooprijs aan te passen aan eventuele wijzigingen in de vrachtprijs, invoerrechten, heffingen, belastingen en andere kosten, ook indien deze wijziging uitsluitend het gevolg is van een devaluatie van de valuta waarin die vrachtprijs, invoerrechten, heffingen, belastingen en andere kosten worden uitgedrukt.

4.3 De verkoper is voorts gerechtigd om de koopprijs aan te passen aan wijzigingen in de wisselkoers indien de kostprijs en/of de koopprijs na de sluiting van de koop, maar vóór de levering van de goederen met meer dan 3% is/zijn gewijzigd ten opzichte van de wisselkoers van de betreffende valuta of de in de overeenkomst vastgelegde wisselkoers van de valuta. In al deze gevallen is de verkoper als alternatief gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover de goederen nog niet in het bezit van de koper zijn.

4.4 Een koopprijs die overeengekomen of van toepassing verklaard is door de koper en de verkoper is gebaseerd op de door de verkoper en de leverancier overeengekomen inkoopprijs. Indien deze inkoopprijs wordt gewijzigd als gevolg van omstandigheden buiten de macht van de verkoper – zoals een tekort of door de leverancier gepleegde wanprestatie – is de verkoper gerechtigd dergelijke wijzigingen aan de koper door te berekenen door de koopprijs dienovereenkomstig aan te passen. De verkoper is verplicht om zich naar beste vermogen in te spannen om de
oorspronkelijke prijs zoveel mogelijk te handhaven.

5. LEVERINGSVOORWAARDEN

5.1 De verkoper dient zich zoveel mogelijk te houden aan de in de overeenkomst vastgestelde leveringstermijn, met dien verstande dat dit geen fatale termijn is.

5.2 Indien de leveringsdatum niet wordt gehaald, heeft de koper om die reden geen recht op enige schadevergoeding. In dat geval is de koper niet gerechtigd om de overeenkomst te annuleren of te beëindigen, tenzij de leveringstermijn in dier voege wordt overschreden dat in redelijkheid niet van de koper kan worden verlangd dat hij het betreffende deel van de overeenkomst handhaaft. In dat geval heeft de koper recht op annulering of beëindiging van de overeenkomst voor zover dit strikt noodzakelijk is, op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan schriftelijk in kennis stelt en onverminderd het recht van de verkoper om de betreffende producten binnen drie weken na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving aan de koper te leveren.

5.3 Indien de verkoop is gesloten onder bepaling dat levering op afroep van de koper zal geschieden, dient de koper de levering op zodanige wijze af te roepen dat alle goederen binnen 6 maanden na de sluiting van de overeenkomst volledig zijn afgeroepen, tenzij schriftelijk een andere afroeptermijn overeengekomen wordt. Indien de koper niet tijdig of in het geheel niet afroept, is de verkoper gerechtigd om de resterende goederen onmiddellijk in rekening te brengen en onmiddellijke betaling te eisen, doch in ieder geval binnen 8 dagen, waarna na ontvangst van de
betaling de resterende goederen geleverd worden. Indien de koper niet binnen acht dagen betaalt is de koper rente verschuldigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.2.

5.4 Indien de goederen in gedeelten moeten worden geleverd, vormt elke levering een afzonderlijke overeenkomst en het verzuim van de verkoper om een of meer gedeelten overeenkomstig deze voorwaarden te leveren, of een claim van de koper met betrekking tot een of meer gedeelten, geeft de koper niet het recht om de andere gedeelten te weigeren of de overeenkomst in zijn geheel als ontbonden te beschouwen.

5.5 Indien de verkoper de goederen in bulk moet leveren, behoudt de verkoper zich het recht voor om maximaal vijf procent (5%), of een ander overeengekomen percentage, meer of minder dan de bestelde hoeveelheid te leveren, met een dienovereenkomstige aanpassing van de prijs, en wordt de aldus geleverde hoeveelheid geacht de bestelde hoeveelheid te zijn.

6. OVERMACHT

6.1 Indien de verkoper niet in staat is tot nakoming van zijn verplichtingen jegens de koper als gevolg van omstandigheden buiten zijn macht, worden deze verplichtingen voor de duur van de overmacht opgeschort.

6.2 Indien de overmachtssituatie een maand heeft geduurd, is de verkoper gerechtigd om de leveringstermijn en de prijs aan de alsdan prevalerende omstandigheden aan te passen, of kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk worden beëindigd, zonder dat de verkoper jegens de koper verplicht is tot betaling van enige schadeloosstelling of schadevergoeding, zelfs indien de verkoper enig voordeel aan de overmacht zou ontlenen.

6.3 Onder omstandigheden buiten de macht van de verkoper of overmacht wordt verstaan elke omstandigheid waarover de verkoper geen controle heeft en waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen van de verkoper in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd, ongeacht of een degelijke omstandigheid ten tijde van de sluiting van de overeenkomst kon worden voorzien.

Tot deze omstandigheden behoren ook: oorlog, oorlogsrisico, burgeroorlog, opstanden, invoer- of uitvoerverboden, transportverboden of andere belemmerende maatregelen die genomen worden door een overheidsinstantie, stakingen en uitsluitingen van werknemers, sit-in stakingen, langzaam-aan-acties, fysieke en/of economische transportproblemen, brand of andere verstoringen, stagnatie of andere productieproblemen van de verkoper of zijn leveranciers en/of met betrekking tot zijn eigen transport of het door derden verzorgde transport en/of door een overheidsinstantie genomen maatregelen alsmede het ontbreken van een van de autoriteiten te ontvangen licentie of vergunning.

7. OVERGANG VAN RISICO EN EIGENDOM

7.1 Het risico van verlies of schade veroorzaakt aan of door de verkochte goederen gaat direct bij de sluiting van de koop over op de koper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de overeenkomst, zoals een Incoterm.

7.2 Niettegenstaande de feitelijke levering gaat de eigendom van de goederen pas op de koper over wanneer hij alle door hem aan de verkoper verschuldigde bedragen inzake schade en/of goederen die op grond van enige overeenkomst geleverd zijn of geleverd moeten worden, volledig heeft betaald, met inbegrip van de koopprijs, eventuele bijkomende kosten, rente, belastingen en kosten die op grond van deze voorwaarden of de overeenkomst verschuldigd zijn alsmede eventuele werkzaamheden die op grond van een dergelijke overeenkomst uitgevoerd zijn of uitgevoerd moeten worden.

7.3 Elk van de koper ontvangen bedrag strekt eerst in mindering op alle vorderingen van de verkoper jegens de koper waarvoor de verkoper geen eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Vervolgens strekt elk van de koper ontvangen bedrag allereerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten zoals omschreven in artikel 8.2.

7.4 Voordat de eigendom van de goederen op de koper is overgegaan, is de koper niet gerechtigd om de producten te vervreemden, aan derden te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of op enigerlei andere wijze ten gunste van derden te bezwaren, zelfs niet indien de betreffende (rechts-)handelingen gewoonlijk tot de normale bedrijfsprocedures van de koper behoren of indien dit de normale bestemming van de goederen is. Bij overtreding van dit verbod is de koopprijs, ongeacht de betalingsvoorwaarden, onmiddellijk en in zijn geheel verschuldigd.

7.5 De verkoper wordt door de koper onherroepelijk gemachtigd om de onder een eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te (laten) nemen zonder enige rechterlijke tussenkomst, aanmaning of ingebrekestelling. De overeenkomst kan door de verkoper die de goederen terugneemt niet worden ontbonden, tenzij de verkoper de koper hiervan in kennis heeft gesteld.

7.6 Indien de koper de onder een eigendomsvoorbehoud geleverde goederen wederverkoopt, verwerkt of laat verwerken, dient hij dit te doen in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de verkoper en, voorover noodzakelijk, onder de verplichting om al zijn rechten aan de verkoper over te dragen, zonder dat zijn verplichtingen jegens de verkoper daardoor gereduceerd worden.

7.7 Indien en zo lang de verkoper eigenaar van de geleverde goederen is, dient de koper de verkoper er onverwijld schriftelijk van in kennis te stellen wanneer beslag op de producten wordt gelegd of aanspraak wordt gemaakt op (enig deel van) de producten. De koper dient de verkoper, op diens eerste verzoek, er ook van in kennis te stellen waar de goederen waarvan de verkoper eigenaar is worden bewaard.

7.8 In geval van een beslag, (voorlopig) uitstel van betaling of faillissement dient de koper de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk te wijzen op de (eigendoms) rechten van de verkoper.

8. BETALING

8.1 De koper dient de aan hem in rekening gebrachte bedragen in de op de factuur vermelde valuta binnen de overeengekomen termijn aan de verkoper te betalen. Alle betalingen, hetzij van de gehele zending of, bij levering in gedeelten, van de geleverde goederen, moeten naar keuze van de verkoper geschieden op diens kantoor of op een door hem op te geven bankrekening. Alle aan de koper in rekening gebrachte bedragen dienen zonder enige aftrek, inhouding of verrekening te worden betaald. De koper is nimmer gerechtigd om zijn verplichtingen op te schorten, zelfs niet in het geval van klachten.

8.2 De koper is verplicht tot betaling van wettelijke rente per maand over alle bedragen die op de laatste dag van de betalingstermijn nog niet zijn betaald, en wel met ingang van die dag, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien de koper het verschuldigde bedrag met rente niet heeft betaald na verloop van een tweede betalingstermijn, is de koper verplicht alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten aan de verkoper te vergoeden. De te betalen gerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het bedrag dat de koper ten tijde van het verstrijken van de betalingstermijn moet betalen of de feitelijke kosten, afhankelijk welk bedrag hoger is.

8.3 In geval van betaling na de vervaldag is de verkoper tevens gerechtigd om de levering van andere goederen op te schorten en/of andere met de koper aangegane overeenkomsten te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling verplicht te zijn. In dat geval is de koper verplicht tot betaling van eventuele onkosten en tot schadeloosstelling van de verkoper voor de daaruit voortvloeiende verliezen of schade, met
inbegrip van winstderving.

8.4 De verkoper behoudt zich het recht voor om van de koper zekerheidsstelling voor de nakoming van diens verplichtingen te eisen, ook na een deellevering van de verkochte goederen. Indien de koper de verlangde zekerheidsstelling weigert, is de verkoper gerechtigd de (verdere) uitvoering van de overeenkomst achterwege te laten of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat de koper schadevergoeding van de verkoper kan vorderen. In dat geval is de koper verplicht om de verkoper schadeloos te stellen voor de door de verkoper geleden verliezen of schade.

8.5 Mocht er een vergunning of toestemming van een overheid of andere autoriteit vereist zijn voor de aankoop, het transport, de verkoop of het gebruik van de goederen door de koper, dan dient de koper deze voor eigen rekening en risico te verkrijgen en op verzoek bewijs daarvan aan de verkoper te overleggen. Het niet verkrijgen van een vergunning of toestemming geeft de koper geen recht op het achterwege laten of uitstellen van de betaling van de prijs. Eventuele extra kosten of uitgaven die de verkoper als gevolg van een dergelijke niet-verkrijging maakt of doet,
zijn voor rekening van de koper.

9. KWALITEIT EN KWANTITEIT

9.1 Indien de kwaliteit van de geleverde goederen wordt bepaald door het gewicht, is het gemiddelde gewicht van een zending bindend. Alle afwijkingspercentages in dit artikel moeten als plus of min afwijkingen worden gelezen. Verwezen wordt naar de bijlage (afwijkingen) bij deze voorwaarden.

9.2 Indien gebruikte goederen worden verkocht conform een monster, is het monster bepalend voor de gemiddelde kwaliteit van de te leveren zending. Indien de verkoper meer dan een monster heeft toegezonden, mag de koper geen bezwaar maken tegen kleine verschillen in kwaliteit, afmetingen, gewicht en aantal stopsels.

9.3 De verkoper is niet verantwoordelijk voor de kleur van de goederen of schakeringen daarvan. Eventuele monsters die in verband met de kleur aan de koper zijn toegezonden, binden de verkoper niet, maar dienen slechts om de koper over de gemiddelde kwaliteit te informeren.

9.4 De verkoper is altijd gerechtigd om maximaal 10% meer of minder dan de in de overeenkomst vermelde hoeveelheid te leveren.

9.5 De verkoper wordt niet geacht een waarborg, garantie of andere aanbeveling te hebben gegeven of gedaan ten aanzien van de geschiktheid van de goederen voor enig specifiek doel. De koper dient zichzelf ervan te vergewissen of de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor de koper deze wil gebruiken en de verkoper geeft hiervoor geen enkele garantie of verklaring af

10. KLACHTEN

10.1 De koper is verplicht om de goederen zelf grondig te onderzoeken of grondig te laten onderzoeken door een derde die op zijn instructies handelt direct na aankomst van de goederen op hun plaats van bestemming of, indien dit eerder is, bij levering.

10.2 Indien de koper een claim heeft die gebaseerd is op een tekortkoming in de kwaliteit, kwantiteit, opdruk of staat van de goederen of op het feit dat zij niet aan de specificaties voldoen, dient hij de verkoper hiervan binnen 10 dagen na de afleveringsdatum in kennis te stellen, of, indien de tekortkoming of het niet aan de specificaties voldoen bij een redelijke inspectie niet is gebleken, binnen 10 dagen na ontdekking van de tekortkoming of het niet aan de specificaties voldoen en in elk geval binnen twee maanden na de afleveringsdatum.

10.3 Indien de koper de verkoper niet op de genoemde wijze in kennis stelt, is de koper niet gerechtigd de goederen te weigeren en/of betaling van de koopsom te weigeren en is de verkoper niet voor een dergelijke tekortkoming of het niet aan de specificaties voldoen aansprakelijk.

11. AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADELOOSSTELLING

11.1 Adviezen of aanbevelingen die de verkoper of diens werknemers of vertegenwoordigers aan de koper hebben gegeven ten aanzien van de opslag, de toepassing of het gebruik van de goederen die niet schriftelijk door de verkoper zijn bevestigd, zijn, wanneer zij worden opgevolgd of hiernaar wordt gehandeld, volledig voor risico van de koper en de verkoper is dienovereenkomstig niet aansprakelijk voor dergelijke niet aldus bevestigde adviezen of aanbevelingen.

11.2 Een drukfout, schrijffout of andere fout of omissie in verkoopliteratuur, een prijsopgave, prijslijst, aanvaarding van een aanbod, factuur of ander document of andere informatie van de zijde van de verkoper kan worden gecorrigeerd zonder enige aansprakelijkheid van de verkoper.

11.3 Een omschrijving, specificatie of verklaring met betrekking tot een of meer van de door de verkoper verkochte goederen in een catalogus, folder, advertentie of andere literatuur is slechts bij benadering gegeven en de verkoper is op generlei wijze aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden in dergelijke literatuur.

11.4 Indien een claim tijdig, naar behoren en overeenkomstig de bepalingen van artikel 9 is ingediend, is de verkoper verplicht om – naar eigen keuze – hetzij een redelijke schadevergoeding te betalen, die in alle gevallen tot de factuurwaarde van de geleverde zakken goederen is, of tot het gratis vervangen van de geleverde goederen door een partij die aan de overeengekomen kwaliteit beantwoordt, of tot het combineren van deze twee mogelijkheden. De verkoper hoeft slechts een vervangende zending te leveren of schadevergoeding te betalen nadat de door de koper geweigerde zending in het bezit van de verkoper is gekomen.

11.5 De verkoper is nimmer aansprakelijk voor door de koper of derden geleden indirecte schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot zaakschade, gevolgschade, emotionele schade, handelsverliezen en milieuschade.

11.6 De aansprakelijkheid van de verkoper jegens de koper uit welke hoofde dan ook is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende aaneenschakeling van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd) beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen (exclusief omzetbelasting).

11.7 Behalve in het geval van opzet of grove nalatigheid van de verkoper of diens leidinggevend personeel, is de koper verplicht om de verkoper schadeloos te stellen voor alle claims van derden uit welke hoofde dan ook. De koper is verplicht om zich goed tegen deze risico’s te verzekeren en goed verzekerd te blijven.

11.8 Wat betreft opdrachten om de te leveren goederen te bedrukken of op andere wijze van een merkteken te voorzien, garandeert de koper dat hij gerechtigd is om de betreffende opdracht te geven en dat hij eventuele aan derden verschuldigde bedragen volledig heeft betaald. De koper zal de verkoper schadeloos stellen voor alle claims die voortvloeien uit de genoemde opdrachten tot het bedrukken, kopiëren of openbaar maken van de teksten, ontwerpen, affiches, foto’s, lithografische afdrukken, films, computersoftware, gegevensbestanden of enige andere informatiedrager of media van welke aard dan ook die door de koper aan de verkoper zijn verstrekt met betrekking tot de door de verkoper aan de koper geleverde of te leveren goederen. De verkoper sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit en de koper aanvaardt alle aansprakelijkheid op grond van de nationale of internationale wetgeving op het gebied van intellectuele eigendom, handelsmerken en auteursrecht uit.

11.9 Indien en voor zover blijkt – bij of na het uitvoeren van de opdracht – dat er sprake is (geweest) van een inbreuk op de rechten van derden inzake de intellectuele en/of industriële eigendom in het land waarin de goederen worden verwerkt, maar ook in het landen of de landen waarin degoederen op de markt worden gebracht en/of worden gebruikt, is de koper verplicht om de verkoper voor alle claims van derden schadeloos te stellen. In dit geval is de verkoper te allen tijde gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en het verwerkte of te verwerken materiaal te houden.

11.10 Indien enige code wordt aangebracht, aanvaardt de verkoper geen enkele aansprakelijkheid voor de leesbaarheid en/of bruikbaarheid daarvan.

11.11 Indien de verkoper goederen levert uit “overtollige of gebruikte” voorraden, kunnen deze voorzien zijn van handelsmerken of andere identificerende kenmerken van derden. Elk gebruik van dergelijke goederen behoort tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper. Alleen de koper is ervoor verantwoordelijk dat er geen ongeautoriseerd gebruik, onjuiste voorstelling van zaken of ander misbruik met betrekking tot dergelijke goederen plaatsvindt. De verkoper is daarvoor op geen enkele wijze aansprakelijk en de koper dient de verkoper schadeloos te stellen voor alle claims, rechtszaken of procedures die derden met betrekking tot dergelijke goederen indienen of instellen.

12. TERUGROEPREGELING VERKOOP

12.1 Koper dient alle verplichtingen ten aanzien van de door verkoper geleverde producten, zoals deze voortvloeien voor koper uit Verordening (EC) No 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, alsmede de daaruit voortvloeiende regels, nauwgezet na te leven.

12.2 Koper verklaart verkoper te zullen vrijwaren tegen alle vorderingen van derden (inclusief overheidsinstanties) indien en voor zover koper de hierboven genoemde regels niet nauwgezet heet nageleefd.

12.3 Indien koper of een derde aan wie koper heeft geleverd tegen de door verkoper vastgestelde voorwaarden een terugroepactie uitvoert of laat uitvoeren, is verkoper uitsluitend aansprakelijk voor (een deel van) de daarmee gemoeide kosten indien (i) wordt vastgesteld dat verkoper verantwoordelijk is voor de situatie die aanleiding geeft tot de terugroepactie, (ii) de terugroepactie is uitgevoerd nadat verkoper hiermee schriftelijk akkoord is gegaan, (iii) de terugroepactie volledig is uitgevoerd overeenkomstig een tussen partijen overeengekomen terugroepplan en (iv) het is vastgesteld dat koper redelijk en professioneel heeft gehandeld en in redelijkheid alles in zijn vermogen heeft gedaan om de met de terugroepactie gemoeide kosten zoveel mogelijk te beperken.

12.4 Koper stelt verkoper onmiddellijk van elke voorgenomen terugroepactie in kennis en verstrekt aan verkoper op diens eerste verzoek alle informatie waarom deze kan verzoeken.

12.5 Het is koper niet toegestaan aan derden informatie over een terugroepactie te verstrekken zonder de voorafgaande toestemming van verkoper.

13. ONTBINDING

13.1 Indien de koper een of meer van zijn verplichtingen uit een overeenkomst niet naar behoren of niet binnen de afgesproken of andere tijdsperiode nakomt, is de koper in gebreke en is de verkoper gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de volgende handelingen te verrichten:

  • het opschorten van de uitvoering van de betreffende overeenkomst en een direct daarmee samenhangende overeenkomst totdat de betaling voldoende gewaarborgd is; en/ of
  • het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de betreffende overeenkomst en een direct daarmee samenhangende overeenkomst, onverminderd de andere rechten van de verkoper uit een andere overeenkomst met de koper en zonder dat de verkoper verplicht is om enigerlei schadeloosstelling te betalen.

13.2 In geval van de verlening van (voorlopig) uitstel van betaling, faillissement, sluiting of liquidatie van de onderneming van de koper zijn alle overeenkomsten met de koper van rechtswege ontbonden, tenzij de verkoper de koper er binnen een redelijke termijn van in kennis stelt dat hij de betreffende overeenkomst(en) (gedeeltelijk) uitgevoerd wil hebben, in welk geval de verkoper gerechtigd is, zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist, om:
de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat de betaling voldoende gewaarborgd is; en/of
een of meer van zijn verplichtingen jegens de koper op te schorten, onverminderd de andere rechten van de verkoper uit een andere overeenkomst met de koper en zonder dat de verkoper verplicht is om enigerlei schadeloosstelling te betalen.

13.3 Ingeval van een gebeurtenis zoals vermeld onder (i) van 11.2 of onder (ii) van 11.1 zijn (i) alle claims van de verkoper jegens de koper c.q. (ii) al dergelijke claims uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) volledig en in één keer opeisbaar en betaalbaar en is de verkoper gerechtigd om de betreffende producten terug te nemen. In dat geval zijn de verkoper en diens vertegenwoordigers(s) gerechtigd om het pand van de koper te betreden teneinde bezit te nemen van de goederen. De koper is verplicht de benodigde maatregelen te treffen om de verkoper tot uitoefening van zijn rechten in staat te stellen.

14. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

14.1 Op deze voorwaarden alsmede alle overeenkomsten is het recht van het land van vestiging van verkoper van toepassing, met inbegrip van de toepasselijke internationale handelsverdragen. (De ICC-Incoterms 2010 zijn van toepassing).

14.2 Alle in de overeenkomst genoemde leveringsvoorwaarden worden uitgelegd als zijnde ICCIncoterms (2010) zoals voorgesteld door het ICC (de Internationale Kamer van Koophandel), ook wanneer dit niet door de partijen is vastgelegd.

14.3 Alle geschillen die kunnen ontstaan als gevolg van of in verband met een overeenkomst, aanbieding, levering of deze voorwaarden worden beslecht door de rechtbank in het land en de plaats van vestiging van de verkoper. Indien de verkoper en de koper echter uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen dat geschillen worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement (Arbitration Rules) van de vereniging European Association for the Trade in Jute and Related Products (Eurojute) dat op verzoek verkrijgbaar is bij de secretaris van deze vereniging (adres: Secretariaat Eurojute, Postbus 93002, 2500 AA Den Haag) dan prevaleert deze overeenkomst tot arbitrage.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te Den Haag op 20 juni 2016 onder nummer 21/2016 en bij de Kamer van Koophandel Haaglanden op 21 juli 2016 onder nummer 40409336.

Secretariaat Eurojute
Postbus 93002
2509 AA Den Haag
Nederland.

Dit is een vertaling uit het Engels. Alleen de Engelse tekst is rechtsgeldig.