Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website en het orderverwerkingssysteem eBag besteden, is het mogelijk dat de informatie die er wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

De informatie op zowel de website als in eBag wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Het is een bezoeker van de website en van eBag niet toegestaan om de auteursrechtelijk beschermde teksten, afbeeldingen of andere binnen de website opgeslagen informatie openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van TradeMax.

Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden: het statistisch analyseren van de bezoeken aan onze site met als doel onze website te verbeteren. Er worden geen persoonsgegevens verzameld. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dient u in uw browser ‘cookies off’ in te stellen. Indien u de cookies accepteert, zullen zij gedurende maximaal 2 jaar in uw computer blijven, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website en het orderverwerkingssysteem eBag, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site of eBag te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website of via eBag is verkregen.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie binnen de website en binnen eBag geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bij het plaatsen van informatie op de website en binnen eBag is op zorgvuldige wijze getracht te voldoen aan de verplichtingen die de Auteurswet 1912 stelt aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande illustraties. Mocht er toch iemand zijn die meent recht te kunnen doen gelden op één van de teksten of illustraties, dan kan hij of zij contact opnemen met:

TradeMax
De Amert 204
5462 GH Veghel
t.a.v. TradeMax Webredactie